V3(MNG) Noyod Subaru Qun эр

Төрсөн: 2016.03.02
Регистерийн дугаар: MSV16030202
Үржлийн эрх:
Эзэмшигч: D.Baasanjav
Үржүүлэгч: B.Munkhtulga