Дүрэм журам
1. Эм нохойг үржилд ашиглах тухай

1.1. Эм нохойг үржилд ашиглах тухай.
1.2. Үржилд ашиглах эм нохой GSDAM-ын удмын бичигтэй байх ба 20 сар хүрсэн байх.
1.3. Шүдний үзлэг хийлгэж удмын бичигт шүдний дэлгэмэл зураг дээр тэмдэглэгээ хийлгэсэн байх (6-9 сартайд).
1.4. Z.A.P тест буюу зан төлөвийн шалгалт өгсөн байх (9-15 сартайд).
1.5. Үзэсгэлэн тэмцээний (Sieger show, LG статустай) 12-с дээш сартай ангилалд оролцож шүүгчээс МАШ САЙН үнэлгээ авч (SG) цол авсан байх.
1.6. Эдгээр шаардлагуудыг хангасан эм нохдын 24 сар хүртэлх хугацаанд хүчин тѳгѳлдѳр үйлчлэх ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ХУГАЦААТ ҮРЖЛИЙН ЭРХ баталгаажна.
1.7. Эм нохойн хязгаарлагдмал хугацаат үржлийн эрх 24 сартай буюу 2 насны тѳрсѳн ѳдрѳѳр нь дуусгавар болох ба тухайн эм нохой дараагийн үзэсгэлэн тэмцээнд (Sieger show, LG статустай) 24-с дээш сартай насны ангилалд оролцож шүүгчээс (V) цол авснаар насан турш ашиглах үржлийн эрх баталгаажна.
1.8. Эм нохойг 9 нас хүртэл үржилд ашиглахыг зѳвшѳѳрнѳ.
1.9. Эм нохойг ороо ѳнжѳѳхгүйгээр дараалуулан 3 ба түүнээс дээш удаа гѳлѳглүүлэхийг хориглоно.