SG2(MNG) Unench Tuslagch Angus эр

Төрсөн: 2014.06.05
Регистерийн дугаар: MSV14060502
Үржлийн эрх:
Эзэмшигч: G.Batbold
Үржүүлэгч: G.Unenbat