2xV1(MNG) Kharsor Besse эм

Төрсөн: 2015.06.06
Регистерийн дугаар: MSV15060601
Үржлийн эрх:
Эзэмшигч: N.Bataa
Үржүүлэгч: Kh.Amgalanbaatar