SG1(MNG) Altan Gobi Nancy эм

Төрсөн: 2014.09.26
Регистерийн дугаар: MSV14092602
Үржлийн эрх:
Эзэмшигч: A.Altangerel
Үржүүлэгч: B.Unurbuyan