SG2(RS) Loko Emsi-Haus эр

Төрсөн: 2016.11.27
Регистерийн дугаар: MSV16112710 (JR755428)
Normal / Normal
Үржлийн эрх:
Эзэмшигч: L.Dashnyam
Үржүүлэгч: Stojancevic Miodrag