T-Sony of House Ho эр

Төрсөн: 2017.08.05
Регистерийн дугаар: MSV17080505 (KSZ-B70857)
Үржлийн эрх:
Эзэмшигч: B.Munkhtulga
Үржүүлэгч: Myeongho Kim