SG1(MNG) Dortonion Gvenvivar эм

Төрсөн: 2017.06.28
Регистерийн дугаар: MSV17062820 (RKF5120739)
Үржлийн эрх:
Эзэмшигч: G.Temuulen
Үржүүлэгч: Rogozhinskaya A.A