Үржлийн газар Orkhon Sor
Эр нохой Haus Ariuk Archi
Эм нохой Amina
Төрсөн огноо 2019.3.5
Гөлөгний 3 (3, 0)
Баталгаажсан эсэх
Баримт