Үржлийн газар MGL Andgai
Эр нохой V3(MNG) Empire MGL Pango
Эм нохой SG2(MNG) MGL Andgai Dina
Төрсөн огноо 2021.4.28
Гөлөгний 4 (1, 3)
Баталгаажсан эсэх
Баримт