Үржлийн газар Noyon Jaraid
Эр нохой Haus Orkhon Peter
Эм нохой Khurts Kharts Biki
Төрсөн огноо 2021.6.11
Гөлөгний 4 (1, 3)
Баталгаажсан эсэх
Баримт