Үржлийн газар Haus Tuvshin
Эр нохой Haus Ariuk Archi
Эм нохой Dorniin Salkhi Brittney
Төрсөн огноо 2021.6.15
Гөлөгний 5 (2, 3)
Баталгаажсан эсэх
Баримт