Үржлийн газар Orkhon Sor
Эр нохой T-Sony of House Ho
Эм нохой SG3(MNG) Brandy von Batkhaan
Төрсөн огноо 2021.8.5
Гөлөгний 5 (4, 1)
Баталгаажсан эсэх
Баримт