Үржлийн газар Haus Orkhon
Эр нохой SG3(MNG) Seven Biffa
Эм нохой Haus Orkhon Ruby
Төрсөн огноо 2021.9.30
Гөлөгний 6 (4, 2)
Баталгаажсан эсэх
Баримт