Үржлийн газар Team SS
Эр нохой Haus Ariuk Magnum
Эм нохой SG1(MNG) Team SS Caisy
Төрсөн огноо 2022.12.19
Гөлөгний 9 (6, 3)
Баталгаажсан эсэх
Баримт