Үржлийн газар Narimiin Khundii
Эр нохой Yohan von Narimiin Khundii
Эм нохой Lopez von Narimiin Khundii
Төрсөн огноо 2023.2.6
Гөлөгний 7 (4, 2)
Баталгаажсан эсэх
Баримт