Үржлийн газар Team SS
Эр нохой Haus Ariuk Magnum
Эм нохой Alice von Team SS
Төрсөн огноо 2023.4.30
Гөлөгний 5 (3, 2)
Баталгаажсан эсэх
Баримт