Үржлийн газар Forward
Эр нохой Speed von der Liebeswarte
Эм нохой Avrora von Forward
Төрсөн огноо 2023.3.8
Гөлөгний 6 (2, 4)
Баталгаажсан эсэх
Баримт