Үржлийн газар Odod
Эр нохой Schiwago von Bad-Boll
Эм нохой Frieda von Waterloo
Төрсөн огноо 2023.4.21
Гөлөгний 3 (1, 2)
Баталгаажсан эсэх
Баримт