Үржлийн газар Nirun
Эр нохой Speed von der Liebeswarte
Эм нохой Tengeriin Urs Bakira
Төрсөн огноо 2023.5.16
Гөлөгний 10 (3, 7)
Баталгаажсан эсэх
Баримт