Үржлийн газар Ar Gunt
Эр нохой Sieger vom Grafenwald
Эм нохой Khukh Zuchi Ayda
Төрсөн огноо 2023.7.17
Гөлөгний 8 (5, 3)
Баталгаажсан эсэх
Баримт