Үржлийн газар Royal Guards
Эр нохой SG1(MNG) Royal Guards Barde
Эм нохой SG3(MNG) Royal Guards Amanda
Төрсөн огноо 2023.5.5
Гөлөгний 3 (3, 0)
Баталгаажсан эсэх
Баримт