Үржлийн газар Forward
Эр нохой Marseille vom Karakorum
Эм нохой Merci von Forward
Төрсөн огноо 2023.11.18
Гөлөгний 2 (1, 1)
Баталгаажсан эсэх
Баримт