Үржлийн газар TEGRI
Эр нохой Haus Ariuk Mongol
Эм нохой Ibeza von Team Grand Wolf
Төрсөн огноо 2023.11.24
Гөлөгний 8 (4, 4)
Баталгаажсан эсэх
Баримт