Үржлийн газар Ar Gunt
Эр нохой Arre Fixfrutta
Эм нохой Khukh Zuchi Amy
Төрсөн огноо 2023.9.22
Гөлөгний 7 (3, 4)
Баталгаажсан эсэх
Баримт