Үржлийн газар Haus Ariuk
Эр нохой SG Team del Sol Nascente Ekaraj
Эм нохой SG1(MNG) Haus Ariuk Taifun
Төрсөн огноо 2019.5.15
Гөлөгний 7 (5, 2)
Баталгаажсан эсэх
Баримт