Үржлийн газар Team SS
Эр нохой Arre Fixfrutta
Эм нохой SG1(MNG) Team SS Caisy
Төрсөн огноо 2023.12.1
Гөлөгний 6 (2, 4)
Баталгаажсан эсэх
Баримт