Үржлийн газар Khan's Land
Эр нохой Tommi Kin s Sajanskih Gor
Эм нохой Khan's Land Maya
Төрсөн огноо 2019.1.17
Гөлөгний 4 (2, 2)
Баталгаажсан эсэх
Баримт