Үржлийн газар Empire MGL
Эр нохой Loko Emsi-Haus
Эм нохой SG2(MNG) Tsagaan Chono Aura
Төрсөн огноо 2019.9.2
Гөлөгний 4 (2, 2)
Баталгаажсан эсэх
Баримт