Үржлийн газар Haus Ariuk
Эр нохой Tommi Kin s Sajanskih Gor
Эм нохой Haus Ariuk Nirvana
Төрсөн огноо 2019.10.29
Гөлөгний 8 (3, 5)
Баталгаажсан эсэх
Баримт