Үржлийн газар Narimiin Khundii
Эр нохой Fello haus Ho
Эм нохой SG2(MNG) Narimiin Khundii Anastasia
Төрсөн огноо 2019.12.11
Гөлөгний 6 (4, 2)
Баталгаажсан эсэх
Баримт