Үржлийн газар Team Grand Wolf
Эр нохой Fello haus Ho
Эм нохой SG2(MNG) Grand Wolf Berta
Төрсөн огноо 2019.12.22
Гөлөгний 2 (1, 1)
Баталгаажсан эсэх
Баримт