Үржлийн газар Khan's Land
Эр нохой SG Totti von Aducht
Эм нохой Khukh Zuchi Andor
Төрсөн огноо 2020.9.20
Гөлөгний 6 (5, 1)
Баталгаажсан эсэх
Баримт