Үржлийн газар Forward
Эр нохой V2(MNG) Khan's Land Remo
Эм нохой SG2(MNG) Seven Una
Төрсөн огноо 2020.10.1
Гөлөгний 3 (1, 2)
Баталгаажсан эсэх
Баримт