Үржлийн газар Khan's Land
Эр нохой 2xV1(MNG) Kharsor Boston
Эм нохой Khukh Zuchi Ayda
Төрсөн огноо 2020.12.6
Гөлөгний 1 (1, 0)
Баталгаажсан эсэх
Баримт