Үржлийн газар Shuteen
Эр нохой 3xSG1(MNG) KingGdom Turbo
Эм нохой Narimiin Khundii Mika
Төрсөн огноо 2020.11.10
Гөлөгний 6 (4, 2)
Баталгаажсан эсэх
Баримт