Үржлийн газар Bayan Erdenet
Эр нохой Reiche Erdenet Cary
Эм нохой Royal Guards Selena
Төрсөн огноо 2020.12.22
Гөлөгний 5 (1, 4)
Баталгаажсан эсэх
Баримт