Үржлийн газар Orchlon
Эр нохой SG1(MNG) Khukh Zuchi Arnor
Эм нохой SG2(MNG) Jule von der Bärenschlucht
Төрсөн огноо 2021.2.15
Гөлөгний 7 (4, 3)
Баталгаажсан эсэх
Баримт