Үржлийн газар Royal Guards
Эр нохой V2(MNG) Larry von Team Panoniansee
Эм нохой Khan's Land Indigo
Төрсөн огноо 2021.2.6
Гөлөгний 5 (3, 2)
Баталгаажсан эсэх
Баримт