Үржлийн газар Brethren
Эр нохой SG1(MNG) Mongol Sor Cirus
Эм нохой Goy Khaltar Asel
Төрсөн огноо 2021.3.26
Гөлөгний 8 (5, 3)
Баталгаажсан эсэх
Баримт