Үржлийн газар Team Grand Wolf
Эр нохой SG1(MNG) Mongol Sor Cirus
Эм нохой SG1(MNG) Smokie von Yuan De
Төрсөн огноо 2021.4.8
Гөлөгний 6 (1, 5)
Баталгаажсан эсэх
Баримт