Үржлийн газар KingGdom
Эр нохой 3xSG1(MNG) KingGdom Turbo
Эм нохой SG2(MNG) Seven Una
Төрсөн огноо 2021.4.22
Гөлөгний 8 (2, 6)
Баталгаажсан эсэх
Баримт