Үржлийн газар Team Grand Wolf
Эр нохой Cuban von Team Grand Wolf
Эм нохой SG1(MNG) Smokie von Yuan De
Нийлсэн огноо 2023.02.19
Баталгаажсан эсэх
Баримт