Үржлийн газар Altan Gobi
Эр нохой Haus Orkhon Peter
Эм нохой Altan Gobi Zoya
Нийлсэн огноо 2020.08.25
Баталгаажсан эсэх
Баримт