Үржлийн газар Batkhaan
Эр нохой SG3(MNG) Seven Biffa
Эм нохой 2xV1(MNG) Kharsor Besse
Нийлсэн огноо 2021.01.09
Баталгаажсан эсэх
Баримт