Үржлийн газар Khishigten
Эр нохой Khan's Land Ovgor
Эм нохой Sonor J'Ursula
Нийлсэн огноо 2021.01.07
Баталгаажсан эсэх
Баримт