Үржлийн газар Royal Guards
Эр нохой SG Totti von Aducht
Эм нохой Janna des Héritiers de No Yawen
Нийлсэн огноо 2021.02.06
Баталгаажсан эсэх
Баримт