Үржлийн газар Haus Ariuk
Эр нохой V3(MNG) Khan's Land Hercules
Эм нохой SG1(MNG) Haus Ariuk Taifun
Нийлсэн огноо 2021.05.18
Баталгаажсан эсэх
Баримт