Үржлийн газар Domogt
Эр нохой SG1(MNG) Khukh Zuchi Arnor
Эм нохой SG2(MNG) Grand Wolf Berta
Нийлсэн огноо 2021.09.26
Баталгаажсан эсэх
Баримт