Дүрэм журам
5. Импортын нохдыг үржилд ашиглах тухай дүрэм

5.1. Нохой импортоор Монгол улсад ирсэн даруй 14 хоногийн дотор удмын бичиг, бусад цол, үнэлгээ, шалгалтын хуудас зэргийг холбоонд бүртгүүлж MSV регистрийн дугаар бүхий удмын бичиг авна.
5.2. SV-ийн Körung эрхийн хуудастайгаас бусад бүх тохиолдолд GSDAM-ын үржлийн эрхийн дүрмийн шаардлага хангасны дараа үржлийн эрх нээгдэнэ.
5.3. GSDAM-ын үржлийн дүрэмд заасан насанд хүрээгүй эм ноход хээлтэй ирж дотоодод гөлөглөх тохиолдолд тухайн төрөлтийг холбоо шалгасны үндсэнд мэдээллийн санд бүртгэнэ.
5.4. Цаашид холбооны үржлийн дүрмийн шаардлагыг хангаснаар үржилд ашиглагдах эрх нээгдэнэ.